Teisės aktai, kurias vadovaujantis vykdoma biudžetinės įstaigos „Vilniaus Lakštingalos namai“ veikla: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342 Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/HnrBIQAJGo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/HnrBIQAJGo Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29546/asr Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143997?jfwid=fhhu5mgaw Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932?jfwid=32wf94v5...

Teisės aktai, kurias vadovaujantis vykdoma biudžetinės įstaigos „Vilniaus Lakštingalos namai“ veikla:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342
 2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/HnrBIQAJGo
 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/HnrBIQAJGo
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29546/asr
 1. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143997?jfwid=fhhu5mgaw
 1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932?jfwid=32wf94v5
 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1- 40 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439864
 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1- 83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo”: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-714 „Dėl Lietuvos Respublikos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/asr
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos Respublikos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392765
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.284148?jfwid=bnp209kuk
 1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec5d3640824a11e49386e711974443ff/asr
 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 30-1229/20 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo”: https://aktai.vilnius.lt/document/30340781
Rekvizitai

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Sąskaitos Nr. LT28 4010 0424 0399 2879
Paramos sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0621 8109