ProjectsProjektas Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Įstaigos projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko pensione teikiamas ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia paslaugas. 2018 m. lapkričio 9d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte. 2019...

Įstaigos projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS

kokybės sistemą“

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko pensione teikiamas ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia paslaugas. 2018 m. lapkričio 9d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte. 2019 m. sausio 11 d. kartu su VŠĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašyta sutartis Nr.EQS-80 dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvaujant EQUASS diegimo procese, pensiono vadovai ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčių valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirta EQUASS sertifikuota konsultantė- Marija Markova visam projekto vykdymo laikotarpiui, kuri konsultuoja, veda mokymus ir teikia pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.

Projekto tikslas: didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Service) reikalavimus.

Projekto objektas: Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Iki šio Lietuvoje socialinių paslaugų užtikrinimas buvo nulemtas individualių šias paslaugas teikiančių įstaigų iniciatyvų. Taip atsitiko dėl to, kad šalies mastu nėra visuotinai patvirtintos bendros paslaugų kokybės įvertinimo tvarkos ar kokybės užtikrinimo standarto. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. Įgytas dokumentas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Sertifikatas suteiks atitiktį socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu.

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

  • Įstaigų vadovų mokymai (2d. trukmės);

  • Įstaigų koordinatorių mokymai (3d. trukmės);

  • Įstaigų praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1d.);

  • Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);

  • EQUASS diegimas Įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;

  • EQUASS vidaus auditas Įstaigoje;

  • EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

Socialinių paslaugų kokybės standartizavimas

Kaip pensiono bendruomenė ryžosi siekti teikiamų paslaugų kokybės įvertinimo? Pagrindinis mūsų įstaigos siekis- tobulėti, išlikti dinamiškais ir patraukliais, sugebančiais priimti nūdienos iššūkius ir vertais pasitikėjimo.

EQUASS kokybės sistema padeda įstaigos darbuotojams suformuoti vieningą, suprantamą ir aiškų požiūrį į socialinio darbo tikslus, galimus praktiškai taikytinus metodus ir priemones. Kokybės sistemos mokymai pakėlė įstaigos vadovų, socialinių darbuotojų kompetencijas, pagilino žinias ir įgūdžius. Socialinis darbas tapo efektyvesnis, nuoseklesnis ir vieningesnis, kas sustiprino įstaigos darbuotojų požiūrį į teikiamų paslaugų kokybę. Tinkamas darbas, orientacija į rezultatą, socialinių paslaugų gavėjų įsitraukimas į problemų sprendimą ir jų įgalinimas keistis, pagerino visos mūsų bendruomenės gyvenimo kokybę. Svarbiausia – kokybiškos pagalbos paslaugų gavėjui suteikimas bei pozityvus pokytis paslaugų gavėjo gyvenime. EQUASS kokybės sistemos diegimas sustiprino ryšį su socialiniais partneriais, įtraukė savanorius, nevyriausybines organizacijas ir bendruomenę. Pensionas, įsidiegęs EQUASS kokybės sistemą, vykdo veiklos sklaidą ir dalinasi patirtimi su kitoms Vilniaus miesto socialinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projektas vykdytas 2019 -2020 metais. 2020 metais įgyvendinant EQUASS projektą, buvo atlikta įstaigos ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo rezultatų pagal 12 kokybės rodiklių vertinimas.

2020 m. liepos 2 d. įstaigoje atliktas EQUASS vidaus auditas Parengti ir pristatyti pensiono darbuotojams ir Paslaugų gavėjams EQUASS tyrimų rezultatai.

Parengti ir pristatyti darbuotojams ir Paslaugų gavėjams BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono ilgalaikės socialinės globos teikimo rezultatai 2020 m. rugsėjo 14 d.

2020 m. rugsėjo 21-22 dienomis atliktas Įstaigos EQUASS išorinis auditas.

2020 m. lapkričio 4 d. gautas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas ilgalaikėms socialinėms globos paslaugoms vaikams ir jaunuoliams.

Įstaigoje EQUASS diegimo komanda sudarė: Jovita Darjinienė, vyr.slaugytoja; Aušra Kaveckienė, vyr.socialinė darbuotoja; Raimonda Kobeckienė, socialinė darbuotoja; Indrė Lauciūtė, socialinė darbuotoja; Gita Mankuvienė, personalo specialistė; Violeta Medelienė, socialinė darbuotoja; Vida Strazevičienė, socialinė darbuotoja. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Loreta Meiluvienė.

Requisites

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Acc no.: LT28 4010 0424 0399 2879
Support account no. LT42 7044 0600 0621 8109